ᖃᕋᓴᐅᔭᕆᓂᒃᑲᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ

ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᐃᓐᓇᐅᐸᑕ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᔅᓴᓄᑦ ᐅᖃᓛᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1 888 423-2333


ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑐᐃᓐᓇᖅ

ᑲᒪᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒃᑲ

  • ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑲ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᓄᑦ ᐊᑮᑦᑐᖏᓐᓂᒃ
  • ᐊᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ-ᐊᑮᑦᑐᓄᑦ
  • ᑲᒪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ (password)
  • ᐊᓯᙳᕐᓗᒋᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓄᑦ ᑐᑭᓯᐊᔾᔪᑎᖏᑦ
  • ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑭᖑᓪᓕᒥ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐅᖓᓯᑦᑐᒧᑦ ᐅᖄᓚᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ
  • ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕝᕕᒃᑯᑦ credit card-ᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓂᖅ

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖏᑦ ᐅᕙᓂ https://webmail.northwestel.net/

ᑎᑎᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑕᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ (email address - username@domain.com) ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ (password) ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᐊᑦᕕᔅᑎᐅᒃᑯᓐᓂᑦ ᓂᐅᕕᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐱᑦ?

ᐱᔪᓐᓇᙱᒃᑯᓐᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓅᓐᓃᑦ ᐳᐃᒍᕈᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ ᐅᕙᓂ 1 888 423-2333.

ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᐊᑦᕕᔅᑎᐅᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓃᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖄᓚᐅᑎᓄᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ ᑕᐃᒪᐅᓗᑎᒃ ᐅᖄᓚᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐊᓯᙳᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᑦ (password):

ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᖅ ᐊᓯᙳᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᓐᓂᒃ. ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᑦ, ᓇᕿᓪᓗᒍ Options, Global, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᕿᓪᓗᒍ Change Password. ᐊᓯᙳᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᐊᒥᓱᐃᕐᓗᑎᑦ ᐱᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ.