ᒥᑭᔪᑦ ᓇᒻᒥᓂᓖᑦ

ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐱᒧᑦ.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᓇᓂᒍᑦ ᐊᑭᖃᖅᑐᒥᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒥᑦ−ᐊᐅᓚᔪᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᔭᕐᓄᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓪᓗᓂ, ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᕐᓄᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐅᖄᓚᒋᑦ ᐅᓪᓗᒥ 1 888 423 2233 ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒍ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ: carecentre@nwtel.ca